Tổng thu du lịch năm 2021 - 2023

05/04/2022 2298 0

Năm

Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng (%)

2021

564, 374

-32,86

2022 1,664.600 194,9
2023 1,925.000 15,64

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu