Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

14/03/2024 459 0
Đồng Tháp là một trong những địa phương top đầu của cả nước về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Năm 2023, toàn tỉnh có 207 sản phẩm tham gia dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của 110 chủ thể. Trong đó, có 55 sản phẩm OCOP năm 2020 tham gia đánh giá lại, 3 sản phẩm thi nâng hạng, 149 sản phẩm mới. Theo đó, có 57 sản phẩm của 16 chủ thể (32 sản phẩm mới; 25 sản phẩm đánh giá lại sau 3 năm) có điểm đạt từ 70 điểm trở lên và được UBND huyện, thành phố đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt 4 và tiềm năng 5 sao theo quy định...

Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của sản phẩm OCOP hướng đến ổn định và phát triển bền vững. Đồng Tháp đã định hướng thực hiện, xây dựng quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp và các chính sách hỗ trợ chuẩn hoá, phát triển sản phẩm… với mục tiêu mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát huy tài nguyên bản địa, trên cơ sở chất lượng, uy tín, cạnh tranh và vươn xa cho Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

Tin Phòng QLDL

Video Sở NN&PTNT cung cấp

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu